Comisii

 

Componenţa Comisiei de Dialog Social

 

 

ŞEDINŢELE  COMISIEI DE DIALOG SOCIAL PE ANUL 2016

 

29.09.2016 ORA : 13:00,

Sala 2 a Prefecturii județului Bihor

ORDINEA DE ZI  : 

Convocator ședință.
 Analiza stadiului pregătirii unităţilor şcolare din judeţul Bihor şi asigurarea personalului didactic pentru anul şcolar 2016-2017. 

         Prezintă: Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor

Diverse.               

         Prezintă: Instituţia Prefectului Bihor

25.08.2016 ORA : 13:00,

Sala 2 a Prefecturii județului Bihor

ORDINEA DE ZI  : 

Convocator ședință.
 Raport privind starea economica si sociala a judetului Bihor in sem I 2016.  

         Prezintă: Directia Judeteana de Statistica Bihor

Diverse.               

         Prezintă: Instituţia Prefectului Bihor

28.07.2016 ORA : 13:00,

Sala 2 a Prefecturii județului Bihor

ORDINEA DE ZI  : 

Convocator ședință.
 Raport privind desfăşurarea examenelor naţionale de bacalaureat – sesiunea iulie 2016 şi evaluarea elevilor din clasa a VIII-a.  

         Prezintă: Inspectoratul Scolar Judetean Bihor

Diverse.               

         Prezintă: Instituţia Prefectului Bihor

30.06.2016 ORA : 13:00,

Sala 2 a Prefecturii județului Bihor

ORDINEA DE ZI  : 

Convocator ședință.
Prezentarea proiectului de act normativ privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, în scopul analizării acestuia de către Comisia de Dialog Social.  

         Prezintă: Consiliul Judetean Bihor

Diverse.               

         Prezintă: Instituţia Prefectului Bihor

29.10.2015 ORA : 13:00,

Sala 2 a Prefecturii județului Bihor

ORDINEA DE ZI  : 

Convocator ședință.
Informare cu privire la măsurile luate de ITM Bihor în domeniul combaterii muncii fără forme legale.

         Prezintă: Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor

Diverse.               

         Prezintă: Instituţia Prefectului Bihor

30.09.2015 ORA : 13:00,

Sala 2 a Prefecturii județului Bihor

ORDINEA DE ZI  : 

Convocator sedinta.
Analiza stadiului pregătirii unităţilor şcolare şi asigurarea personalului didactic pentru anul şcolar 2015+2016, acţiuni întreprinse pentru realizarea obiectivului privind descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor.

         Prezintă: Inspectoratul Școlar Județean Bihor

Diverse.               

         Prezintă: Instituţia Prefectului Bihor

28.08.2015 ORA : 13:00,

Sala 2 a Prefecturii județului Bihor

ORDINEA DE ZI  : 

Convocator sedinta.
Raportare semestrială privind acţiunile de control pentru asigurarea cerinţelor de securitate şi de conformitate a produselor şi serviciilor. Instrumente de educare şi informare a consumatorilor.

         Prezintă: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bihor

Diverse.               

         Prezintă: Instituţia Prefectului Bihor

27.07.2015 ORA : 11:30,

Sala 2 a Prefecturii județului Bihor

ORDINEA DE ZI  : 

Convocator sedinta.
Raport privind desfăşurarea examenelor naţionale de bacalaureat – sesiunea iulie 2015 şi evaluarea elevilor din clasa a VIII-a.      

         Prezintă: Inspectoratul Școlar Județean Bihor

Diverse.               

         Prezintă: Instituţia Prefectului Bihor

25.06.2015 ORA : 13:00,

Sala 2 a Prefecturii județului Bihor

ORDINEA DE ZI  : 

Convocator sedinta.
Prezentarea programelor nationale de sanatate.          

         Prezintă: Directia de Sanatate Publica Bihor

                         Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Bihor

Diverse - Raport de activitate al Centrului de Informare pentru Străini în perioada 2012-2015 cu tema ”Oradea-oraș multicultural”.               

         Prezintă: Institutia Prefectului Bihor

28.05.2015 ORA : 13:00,

Sala 2 a Prefecturii județului Bihor

ORDINEA DE ZI  : 

Convocator sedinta.
Raport privind gradul de colectare a contributiei la C.A.S. pe 2015.          

         Prezintă: Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bihor

Diverse.               

         Prezintă: Institutia Prefectului Bihor

30.04.2015 ORA : 13:00,

Sala 2 a Prefecturii județului Bihor

ORDINEA DE ZI  : 

Convocator sedinta.
Informare cu privire la evolutia numarului de pensionari la nivelul judetului Bihor, pe categorii de pensii, in perioada 2006-2014.          

         Prezintă: Casa Judeteana de Pensii Bihor

Diverse.               

         Prezintă: Institutia Prefectului Bihor

25.03.2015 ORA : 13:00,

Sala 2 a Prefecturii județului Bihor

ORDINEA DE ZI  : 

Convocator sedinta
Raport privind starea economica si sociala a judetului Bihor in anul 2014.             

         Prezintă: Directia Judeteana de Statistica Bihor

Informarea membrilor Comisiei de Dialog Social a judetului Bihor cu privire la aspectele dezbatute in sedinta din 03.03.2015 a Consiliului National tripartit pentru Dialog Social.             

       

Diverse.               

         Prezintă: Institutia Prefectului Bihor

26.02.2015 ORA : 13:00,

Sala 2 a Prefecturii județului Bihor

ORDINEA DE ZI  : 

Convocator sedinta

Informare privind derularea programelor nationale de sanatate, de la nivelul judetului Bihor, pe anul 2014, finantate din Fondul National Unic de asigurari sociale de sanatate.               

         Prezintă: Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Bihor

Diverse.               

         Prezintă: Institutia Prefectului Bihor

29.01.2015 ORA : 13:00,

Sala 2 a Prefecturii județului Bihor

ORDINEA DE ZI  : 

Convocator sedinta

Raport pe 2014 privind activitatea Inspectoratului de Politie Judetean Bihor.               

         Prezintă: Inspectoratul de Politie Judetean Bihor

Diverse.               

         Prezintă: Institutia Prefectului Bihor

 

TEMEIUL LEGAL

  • LEGEA NR. 62/10.05.2011  - LEGEA DIALOGULUI SOCIAL

ORDINUL PREFECTULUI

ATRIBUŢII:

  1. asigurarea unor relaţii cu partenerii sociali - administraţie, patronat, sindicate – care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali;

  2. consultarea partenerilor sociali cu privire la măsurile ce se întreprind pe linia restructurării regiilor autonome de sub autoritatea consiliului judeţean şi, respectiv, a consiliilor locale, precum şi a societăţilor comerciale din judeţ, în corelare cu măsurile de reconversie a forţei de muncă;

  3. consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură, cu caracter economico - social. Propunerile privind modificarea actelor normative supuse dezbaterii se fac numai în scris conform modelului: text iniţial - propunere de modificare - motivare şi se depun la secretariatul comisiei cu cel puţin trei zile înainte de discutarea acestora.

  4. asigurarea relaţiei cu mass-media locală şi transparenţa necesară a lucrărilor C.D.S.;

  5. stabilirea tematicii întâlnirilor şi programarea acestora, având însă în vedere să nu se producă blocarea iniţiativelor sau a solicitărilor partenerilor sociali.

 

REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

A COMISIEI DE DIALOG SOCIAL DIN CADRUL

INSTITUŢIEI PREFECTULUI JUDEŢUL BIHOR

 

 CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

  

Art. 1. Comisia de Dialog Social (C.D.S.) se constituie conform H.G. nr. 569 din 05.06.2002 şi H.G. nr. 314 din 15.03.2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de dialog - social în cadrul unor ministere şi a prefecturilor.

Art. 2. Prin prezentul Regulament se stabileşte organizarea, funcţionarea şi conducerea Comisiei de Dialog Social a judeţului Bihor. Prezentul Regulament se poate modifica ori de câte ori este nevoie ca urmare a unor propuneri adoptate prin consens de comisie.

Art.3. Lucrările Comisiei de Dialog Social vor asigura un schimb de informaţii calificat între reprezentanţii autorităţilor locale şi cei ai partenerilor sociali implicaţi în acest proces de dialog şi parteneriat instituţionalizat.

Art.4. Cele decise de Comisia de Dialog Social au caracter consultativ pentru autorităţile publice, iar propunerile partenerilor sociali nu au caracter de obligativitate, dar autorităţile publice răspund dacă activitatea de soluţionare este blocată deliberat de către acestea. Secretariatul comisiei va prezenta demersurile întreprinse în vederea soluţionării propunerilor adoptate prin consens, la următoarea şedinţă.

   

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA, FUNCŢIONAREA ŞI CONDUCEREA

COMISIEI DE DIALOG SOCIAL

Art.5. Din Comisia de Dialog Social a judeţului Bihor fac parte:

- Prefectul, precum şi reprezentanţi ai prefectului, ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, numiţi prin ordin de către prefect;

- Preşedintele consiliului judeţean;

- Câte un reprezentant numit de fiecare confederaţie sindicală reprezentativă la nivel naţional;

- Câte un reprezentant numit de fiecare confederaţie patronală reprezentativă la nivel

naţional.

Membrii desemnaţi pot avea supleanţi, împuterniciţi de titular, a căror prezenţă este acceptată în condiţiile absenţei titularului.

Pentru dezbaterea temelor şi a diverselor probleme puse în discuţia comisiei pot fi invitaţi consilieri şi experţi (specialişti) din partea fiecărui partener social, membru al Comisiei de Dialog Social.

Art.6. Comisia de Dialog Social se va întruni lunar sau, după caz, atunci când situaţia o" impune”, asigurându-se în acest caz participarea reprezentanţilor partenerilor sociali interesaţi (din ramura de activitate pusă în discuţie).

Convocarea C.D.S. se face cu cel puţin 5 zile înaintea întrunirii ei în şedinţa ordinară. De regulă, şedinţele ordinare se vor ţine în ultima săptămână a lunii. Şedinţele Comisiei de Dialog Social nu necesită întrunirea unui anumit cvorum, ci doar prezenţa a cel puţin unui reprezentant al fiecărui partener social.

Punctele de vedere adoptate în şedinţa C.D.S. se socotesc automat acceptate de partenerii sociali ai căror reprezentanţi nu au fost prezenţi la şedinţa de Comisie. Materialele elaborate de Comisia de Dialog Social se adoptă prin consens.

Art.7. Conducerea C.D.S. va fi asigurată de către Prefectul judeţului Bihor şi Preşedintele Consiliului Judeţean, prin rotaţie.

Art.8. Conducerea Comisiei de Dialog Social urmăreşte ca, prin activitatea sa, să se realizeze următoarele:

- asigurarea unor relaţii cu partenerii sociali - administraţie, patronat, sindicate – care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali;

- consultarea partenerilor sociali cu privire la măsurile ce se întreprind pe linia restructurării regiilor autonome de sub autoritatea consiliului judeţean şi, respectiv, a consiliilor locale, precum şi a societăţilor comerciale din judeţ, în corelare cu măsurile de reconversie a forţei de muncă;

- vor fi stabilite consensual sarcinile care revin părţilor semnatare în plan local în vederea respectării şi realizării integrale a prevederilor Acordului social. Totodată, Comisia de Dialog Social îşi va exercita şi funcţia de monitorizare a derulării sarcinilor astfel stabilite;

- consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură, cu caracter economico - social. Propunerile privind modificarea actelor normative supuse dezbaterii se fac numai în scris conform modelului: text iniţial - propunere de modificare - motivare şi se depun la secretariatul comisiei cu cel puţin trei zile înainte de discutarea acestora.

- dispune, în baza celor convenite cu partenerii sociali, direcţionarea spre realizare a problemelor către autorităţile publice autorizate sau, după caz, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative sau altor autorităţi ale statului;

- asigură relaţia mass-media locală şi transparenţa necesară a lucrărilor C.D.S.;

- asigură accesul la lucrările C.D.S. a tuturor reprezentanţilor partenerilor sociali, în funcţie de tematica lucrărilor;

- va stabili tematica întâlnirilor şi programarea acestora, având însă în vedere să nu se producă blocarea iniţiativelor sau solicitărilor partenerilor sociali.

 

CAPITOLUL III

ATRIBUŢIILE SECRETARIATUL C.D.S.

 

Art.9. Secretariatul Comisiei de Dialog Social se va asigura de către Direcţia Serviciilor Publice din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Bihor.

Art.10. Secretariatul C.D.S. va îndeplini următoarele atribuţii:

- va întocmi lista cu componenţa Comisiei de Dialog Social; va actualiza periodic componenţa C.D.S.;

- va primi, înregistra şi gestiona materialele (solicitări de întâlniri, tematica pusă în discuţie, listele cu probleme care se află în atenţia partenerilor), arhivarea documentelor;

- va convoca membrii C.D.S. la şedinţele acesteia;

- va întocmi o sinteză a problematicii cu care este sesizată comisia, efectuează analizele preliminare prin contacte directe cu instituţiile implicate;

- va face propuneri pentru tematica pusă în discuţie;

- se vor întocmi procese-verbale ale întâlnirilor organizate şi ţinerea lor în evidenţă în dosare distincte pentru fiecare întâlnire, împreună cu materialele puse în discuţie şi cu materialele care au stat la baza solicitării întâlnirii;

- alte activităţi stabilite de plenul Comisiei.

 

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 06.10.2015

Verificat de: Anca Laslo