Comisia pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si legii nr. 393/2006

13.08.2015 ORA : 10:00,

Sala 2 a Prefecturii judetului Bihor

Convocator sedinta

 Hotarari adoptate de Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr.393/2006.               

 

Temei legal - Acte legislative in baza carora functioneaza comisia judeteana:

 

 

Actele in baza caruia functioneaza Comisiile Judeteane

Principalele atributii ale comisiei judetene sunt reglementate de Ordinul nr. art. 8 din Legea 290/2003 si art. 7 din Legea nr. 9/1998 republicata, acestea fiind:

conform art. 8 din Legea 290/2003

(1) Īn vederea soluţionării cererilor depuse de persoanele īndreptăţite, comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, constituite īn temeiul art. 6 din Legea nr. 9/1998, republicată, se vor completa pentru aceste cazuri, īn termen de 15 zile de la intrarea īn vigoare a prezentei legi, cu cāte un reprezentant şi al celorlalte ministere cu atribuţii īn aplicarea prezentei legi. Reprezentantul Secţiei Cadrilater a Asociaţiei Romāne a Victimelor Represiunilor Staliniste (ARVIS) nu participă la soluţionarea cererilor depuse de persoanele īndreptăţite, potrivit prezentei legi.

(2) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 primesc, verifică şi rezolvă cererile de atribuire īn natură ori pentru acordare de despăgubiri sau compensaţii, după caz. Hotărārile privind recunoaşterea drepturilor, acordarea despăgubirilor sau/şi a compensaţiilor se dau īn termen de cel mult 6 luni de la īnregistrarea cererilor. Hotărārile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei şi se comunică Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, precum şi solicitantului.

(2^1) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 au obligaţia de a convoca petenţii sau alte persoane, īn vederea lămuririi unor situaţii īn care există neclarităţi privind calitatea succesorală a petentului, dovada refugiului sau a proprietăţii asupra bunurilor pentru care se cer despăgubiri ori compensaţii.

(2^2) Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 poate solicita acte şi relaţii privind aspectele īnfăţişate īn contestaţii atāt petenţilor, cāt şi oricărei instituţii publice.

(3) Īn termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemulţumit de hotărārea comisiei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 poate face contestaţie la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003.

(4) Īn termen de cel mult 60 de zile, Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 va analiza contestaţiile şi le va aproba sau le va respinge prin decizie motivată a vicepreşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care coordonează activitatea Serviciului pentru aplicarea Legii nr. 290/2003. Hotărārea se comunică comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 şi solicitanţilor.

(5) Hotărārile Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor - Serviciul pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 sunt supuse controlului judecătoresc, putānd fi atacate īn condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

(6) Hotărārile pronunţate de tribunal sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.

(7) Īn vederea soluţionării cererilor, comisiile prevăzute la art. 5 pot solicita din oficiu, cu respectarea legii, acte şi informaţii oricăror instituţii publice din ţară sau din străinătate.

 

conform art. 7 din Legea nr. 9/1998 republicata

(1) Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti primesc, verifică şi rezolvă cererile de acordare a compensaţiilor. Hotărārile privind acordarea compensaţiilor se dau īn termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor. Hotărārile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei şi se comunică comisiei centrale, spre validare, precum şi solicitantului.

(2) Īn termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemulţumit de hotărārea comisiei poate face contestaţie la comisia centrală.

(3) Īn termen de cel mult 60 de zile, comisia centrală va analiza contestaţiile şi va valida sau va invalida măsurile stabilite de comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, admiţānd sau respingānd, după caz, contestaţiile ce i-au fost adresate. Hotărārea comisiei centrale se comunică solicitanţilor şi direcţiilor generale ale finanţelor publice.

(4) Hotărārile comisiei centrale sunt supuse controlului judecătoresc, putānd fi atacate, īn termen de 30 de zile de la comunicare, la secţia de contencios administrativ a tribunalului īn raza căruia domiciliază solicitantul.

(5) Hotărārile pronunţate de tribunal sunt supuse recursului.

(6) Īn vederea soluţionării cererilor, comisiile prevăzute la art. 6 pot solicita acte şi informaţii oricăror instituţii publice, persoane fizice şi juridice.

(7) Īn cazul īn care compensaţia este solicitată de mai mulţi moştenitori ai aceleiaşi persoane, precum şi atunci cānd după adoptarea hotărārii apar şi alte persoane avānd vocaţie succesorală, raporturile dintre succesori privind compensaţia se soluţionează potrivit dreptului comun.

 

 

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 16.03.2015

Verificat de: Veronica Chereleu