Servicii şi compartimente

COMPARTIMENT FINANCIAR - CONTABILITATE , RESURSE UMANE , INFORMATICĂ ŞI ADMINISTRATIV

Angajaţi

Berdie Emil

Coordonator

0259-414.926

Compartimentul Financiar - Contabilitate, Resurse Umane si Administrativ

Ildiko Pătcaș Consilier
Gherdan Daciana Consilier
Venig Ungur Adelina Consilier
Cornelia Bradea Referent
 
Făşie Dorel Referent
Csiki Margit Casier
Pașca Cornel Şofer
Olari Csilla Îngrijitoare

 

Atributii din Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei Prefectului - Judetul Bihor:

Art. 37 - Acest serviciu este compartimentul de lucru al Instituţiei Pefectului care asigură îndeplinirea sarcinilor ce îi revin în aplicarea legilor şi celorlalte acte normative cu privire la problemele de buget, contabilitate, resurse umane şi gospodărirea bunurilor din dotare.

 

Art. 38(1) Atribuţii privind activitatea financiar contabilă:

 • asigură îndeplinirea sarcinilor privind folosirea raţională a resurselor financiare şi materiale necesare şi alocate pentru buna funcţionare a instituţiei;

 • întocmeşte proiectul planului de venituri şi cheltuieli bugetare şi răspunde de execuţia bugetară;

 • stabileşte fondul de salarii lunar, determină fondul de premiere şi întocmeşte documentaţia necesară premierii, după caz, a personalului din aparatul propriu de specialitate al prefectului;

 • realizează lucrările de specialitate, contul de execuţie bugetară, dările de seamă contabile, bilanţul contabil la termenele stabilite şi le înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor;

 • conduce evidenţa analitică şi sintetică a încasărilor şi plătilor, a salariilor, a materialelor, obiectelor de invetar şi a mijloacelor fixe;

 • întocmeşte statele de plată, precum şi declaraţiile privind contribuţia pentru asigurările sociale, şomaj, contribuţia pentru sănătate, impozitul pe salarii, fişele fiscale;

 • efectuează plăţile privind drepturile băneşti ale personalului instituţiei prefectului şi asigură decontarea tuturor cheltuielilor legale;

 • asigură efectuarea  inventarierii periodice a gestiunilor materiale şi băneşti, luând măsuri  pentru recuperarea eventualelor pagube;

 • iîntocmeşte propuneri privind planul de investiţii şi reparaţii pentru imobile, instalaţii şi alte mijloace fixe aflate în administrare, urmărind realizarea lucrărilor respective şi participarea la efectuarea receptiilor;

 • întocmeşte lunar, trimestrial şi anual situaţiile statistice prevăzute de legislaţie;

 • întocmeşte lunar situaţia privind monitorizarea cheltuielilor de personal şi execuţia bugetară şi le înaintează Ministerului Administraţiei şi Internelor;

 • rezolvă şi alte atribuţii sau activităţi care vor fi stabilite prin ordin al prefectului;

 • pentru realizarea activităţilor ce-i revin, colaborează cu celelalte compartimente din aparatul propriu al prefectului, cu serviciile publice deconcentrate, autorităţile publice centrale, consiliile locale şi primarii localităţilor, societăţile comerciale, regii autonome şi alte unităţi.

(2) Atribuţii privind activitatea de resurse umane:

 • întocmeşte, în condiţiile legii, organigrama pentru aparatul propriu al prefectului şi o supune aprobării;

 • întocmeşte proiectul statului de funcţii şi a statelor de personal, pe baza organigramei şi a legislaţiei privind salariazarea diferitelor categorii de personal din cadrul instituţiei şi le supune spre aprobare celor în drept;

 • întocmeşte şi actualizează, de câte ori este cazul, evidenţa funcţiilor şi funcţionarilor publici, a funcţiilor pe contract de muncă şi a contractelor de muncă;

 • întocmeşte, actualizează şi păstrează dosarele profesionale pentru salariaţii instituţiei;

 • colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, întocmeşte şi supune aprobării celor în drept documentele privind avizarea, modificarea sau oricare alte situaţii care privesc funcţiile şi funcţionarii publici, în condiţiile legii;

 • fefectuează lucrările legate de angajarea, transferarea, detaşarea sau încetarea raporturilor de de serviciu sau de muncă pentru personalul din aparatul propriu al prefectului;

 • întocmeşte, completează şi păstrează, în condiţiile legii, carnetele de muncă ale salariaţilor instituţiei;

 • păstrează fişele posturilor prezente în statul de funcţii şi fişele de evaluare a activităţii individuale a salariaţilor instituţiei, întocmite de către conducătorii celorlalte compartimente funcţionale ale instituţiei;

 • asigură respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare privind salarizarea înalţilor funcţionari publici şi a personalului contractual cu care instituţia are raporturi de muncă;

 • întocmeşte documentaţiile pentru stabilirea salariilor de baza ale personalului din aparatul propriu, ca urmare a aplicării majorărilor de salarii, precum şi a oricăror altor modificări intervenite în legislaţie şi le supune aprobării conducerii instituţiei;

 • întocmeşte documentaţia necesară şi proiectul ordinului prefectului de numire în funcţie a candidaţilor declaraţi admişi la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor  vacante;

 • asigură întocmirea, cu sprijinul celorlalte compartimente, a documentaţiei necesare organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, asigură respectarea şi aplicarea legislaţiei în vigoare privind ocuparea funcţiilor publice şi funcţiilor contractuale;

 • întocmeşte dosarele de pensionare ale salariaţilor instituţiei şi le înaintează Casei de  Pensii;

 • asigură eliberarea legitimaţiilor tuturor salariaţilor şi urmăreşte vizarea acestora;

 • întocmeşte, în colaborare cu celelalte compartimente, programarea anuală a concediilor de odihnă şi ţine evidenţa efectuării acestora;

 • urmăreşte modul de derulare a programului de perfecţionare pentru aparatul de specialitate al prefectului;

 • urmăreşte respectarea programului de lucru al salariaţilor;

 • comunică persoanelor interesate ordinele cu caracter individual;

 • asigură evidenţa rezerviştilor angajaţi în cadrul Instituţiei Prefectului aflaţi în evidenţa Centrului Militar, care pot fi mobilizati  la locul de muncă;

 • răspunde de procurarea carnetelor de munca şi a suplimentelor la carnetele de muncă;

 • exercită atribuţii potrivit Legii nr. 161/2003 privind conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice;

 • înregistrează şi păstrează declaraţiile de interese ale funcţionarilor publici şi declaraţiile de avere ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul instituţiei;

 • răspunde de rezolvarea reclamaţiilor, sesizărilor şi conflictelor de muncă care cad în competenţa serviciului.

(3) Atribuţii privind activitatea administrativă:

 • organizează şi răspunde  de asigurarea  ordinii în sediul prefecturii;

 • asigura aplicarea normelor de prevenire şi  stingere a incendiilor în incinta Instituţiei Prefectului şi a spaţiilor adiacente;

 • răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecţionarea, folosirea şi evidenţa ştampilelor, sigiliilor, etc.;

 • asigură şi răspunde de starea de curăţenie a instituţiei, respectarea normelor de igienă a încăperilor şi a spaţiilor adiacente;

 • răspunde de buna executare a lucrărilor de reparaţii şi întreţinere, de utilizarea raţională, de evidenţa imobilelor din patrimoniu, a instalaţiilor aferente şi a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar aflate în proprietatea şi/sau folosinţa prefecturii;

 • verifică încadrarea în cotele de carburanţi a autovehiculelor din parcul auto propriu şi urmăreşte starea tehnică a acestora;

 • asigură respectarea actelor normative în vigoare privind normarea parcului auto;

 • urmăreşte buna funcţionare a autoturismelor aflate în dotarea instituţiei;

 • sesizează şeful ierarhic superior în legătură cu eventualele probleme ce apar în funcţionarea autoturismelor şi ia măsuri pentru remedierea acestora;

 • urmăreşte împreună cu personalul din subordine, respectiv conducătorii auto, realizarea întreţinerilor periodice, reparaţiilor curente şi capitale ale autoturismelor din dotare;

 • participă la efectuarea inventarierii periodice a mijloacelor fixe din dotare, declasarea şi clasarea lor;

 • răspunde de aprovizionarea materială pentru o buna funcţionare a tuturor compartimentelor din cadrul instituţiei;

 • se ocupa de elaborarea planului anual de achiziţii publice şi de efectuarea în condiţiile legii a acestora;

 • asigură instruirea personalului din cadrul structurii de specialitate a Instituţiei Prefectului conform legii, cu privire la protecţia muncii;

 • asigură activitatea de arhivare a bunurilor şi dosarelor ce aparţin instituţiei şi întocmeşte, potrivit legii, împreună cu celelalte compartimente, nomenclatorul cu termenele de păstrare a dosarelor cu documente;

 • asigură încheierea contractelor de energie electrică, apă, abonamente, telefon, alte prestări de servicii necesare bunei funcţionări a activităţii instituţiei;

 • execută şi alte sarcini stabilite de prefect.

Emitent: Institutia Prefectului - judetul Bihor

Data: 08.02.2017

Verificat de: Gheorghe Moldovan