Comisii

 

 

Compartimentul Afaceri Europene si Relatii Internationale

 

 

1.       Cine suntem?

 

Daniela Călinescu, Consilier pentru afaceri europene

Mircea Lucian Moldovan, Consilier pentru afaceri europene

 

2.       Ce facem?

 

Art. 34 din R.O.F. – Compartimentul ”Afaceri europene şi relaţii internaţionale”, în vederea realizării politicilor naţionale, a celor de integrare europeană şi a planului de măsuri pentru integrare europeană şi intensificarea relaţiilor externe, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) întocmeşte planul anual de acţiuni pentru realizarea în judeţ, a politicilor naționale, de integrare europeană şi intensificare a relaţiilor externe, cu consultarea consiliului judeţean şi a conducătorilor serviciilor publice deconcentrate;
b) acţionează, cu sprijinul serviciilor publice deconcentrate şi al structurilor de integrare europeană, pentru cunoaşterea documentelor privind integrarea europeană adoptate la nivel central;
c) acţionează pentru atragerea societăţii civile în activităţile care au legatură cu procesul de integrare europeană şi participă la programele societăţii civile în domeniul integrării europene;
d) desfăşoară activităţi menite să conducă la cunoaşterea de către autorităţile administraţiei publice locale şi de către cetăţeni a programelor cu finanţare externă iniţiate şi susţinute de Uniunea Europeană şi de alte organisme internaţionale;
e) întocmeşte, gestionează şi monitorizează, prin evidenţă centralizată, activitatea de relaţii şi colaborări internaţionale a Instituţiei Prefectului;
f) tine evidenţa centralizată a rapoartelor de activitate întocmite pentru orice activitate de relaţii internaţionale;
g) sprijină dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituţiile Uniunii Europene, organizaţii similare din statele membre şi alte state;
h) acordă sprijin în elaborarea documentelor strategice judeţene şi/sau regionale şi participă la întâlnirile iniţiate de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi Consiliul Judeţean Bihor;
i) susţine procesul de modernizare a administraţiei publice din judeţul Bihor;
j) sprijină implementarea, monitorizarea şi derularea fondurilor structurale şi de coeziune, accelerarea gradului de accesare a fondurilor externe;
k) iniţiază, întocmeşte şi implementează, împreună cu personalul de specialitate din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Bihor, proiecte cu finanţare externă pe programele în care instituţia este eligibilă;
l) monitorizează stadiul realizării proiectelor cu finanţare externă din cadrul autorităţilor publice locale, grupurilor de acţiune locală, alte instituţii publice;
m) asigură coordonarea comisiei constituite pentru implementarea Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datele cu caracter personal şi libera circlaţie a acestor date;
n) asigură funcţionarea reţelei SISOP (Sistemul de soluţionare a problemelor cauzate de încălcarea legislaţiei UE de către autorităţile administraţiei publice locale) la nivelul judeţului Bihor împreună cu membrii echipei SISOP desemnați conform Ordinului Prefectului în vederea identificării şi eliminării obstacolelor în calea liberei circulaţii a serviciilor şi persoanelor existente în actele normative adoptate de către autorităţile publice locale şi transmite informaţiile periodice solicitate de Ministerul Afacerilor Interne;
o) actualizează şi completează Registrul de Riscuri al instituţiei şi asigură implementarea prevederilor Ordinului Prefectului privind activităţile pentru gestionarea managementului riscului;
p) asigură după caz, coordonarea activității de practică a studenţilor în cadrul Instituţiei Prefectului, conform acordurilor de colaborare semnate între Instituţia Prefectului şi universităţi, precum şi în baza unor solicitări individuale;
q) monitorizează, în conformitate cu instrucţiunile Ministerului Fondurilor Europene şi Ordinului Prefectului, implementarea POAD (Programului operaţional privind ajutorarea persoanelor defavorizate) la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din județul Bihor.
 

3.       Unde ne găsiți?

Instituția Prefectului județului Bihor

Parcul Traian nr. 5, camera 4 A

Tel. 0259/411907

Fax. 0259/411550

E-mail: afacerieurobh@gmail.com

 

4.       Proiecte derulate de Instituția Prefectului județului Bihor în calitate de lider de proiect și de  partener/beneficiar

În cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (2007-2013)

Lider de proiect - ”Dezvoltarea capacității administrative a instituțiilor din județul Bihor”-cod SMIS 15613

Buget: 499.375,00 lei

Durata: 06.11.2011-06.04.2013

Scopul proiectului: îmbunătăţirea cunoştinţelor şi competenţelor în domeniul:

      managementului de procese,

      leadership-ului,

      al formării de formatori şi

      al aplicării instrumentelor moderne de diagnoză instituţională în rândul personalului din cadrul Instituţiei Prefectului şi a 4 servicii publice deconcentrate din judeţul Bihor

Lider de proiect  -”Ghișeu unic in județul Bihor pentru eliberarea avizelor necesare proiectelor europene”- cod SMIS 11299

 

Buget: 255.843,00 lei

Obiectiv: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor  - Sprijinirea iniţiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Durata: 17 noiembrie 2009 - 16 mai 2011

Parteneri: Instituția Prefectului județului Cluj, Bistrița, Satu Mare, Maramureș,Sălaj (județele din Regiunea Nord - Vest)

În cadrul programului Phare - Fondului de modernizare a administrației publice la nivel local (2004-2007)

Partener - ”Aducerea activității Prefecturii județului Bihor la standarde europene prin instruire de specialiști și consultanță pentru implementarea și elaborarea sistemului de management al calității EN ISO 9001-2000”

Partener – ”Îmbunătățirea managementului fondurilor europene printr-un program de instruire a personalului din administrația publică locală”

Partener – ”Rețea de agenți de dezvoltare locală în județul Bihor”

Partener – ”Rețea de informare și asistență pentru fondurile structurale ale UE în județul Bihor”

Partener – ”Rețea metropolitană de date și voce”

 

5.       Instituții cu rol în gestionarea fondurilor europene

Program

Instituție

Date de contact

PROGRAMUL OPERAȚIONAL DEZVOLTARE REGIONALĂ (POR)

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ (POCA)

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INIȚIATIVA PENTRU IMM-URI (POIIMM)

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE (POC)

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN (POCU)

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE (POIM)

 

PROGRAME DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ (PCT)

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL AJUTOAREA PERSOANELOR DEFAVORIZATE (POAD)

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL ASISTENȚĂ TEHNICĂ (POAT)

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

 

Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod postal 050706
Site: www.mdrap.ro, www.fonduri-ue.ro
Facebook: https://www.facebook.com/MinisterulDezvoltarii 
Twitter: https://twitter.com/eDezvoltare
Youtube: http://www.youtube.com/user/edezvoltare
Issuu: http://issuu.com/mdrt 
Slideshare: http://www.slideshare.net/edezvoltare 
LinkedIn: http://bit.ly/1AKRZV6  
Wikipedia: http://bit.ly/2jneoSl

 

 

DIRECȚIA COMUNICARE – Punctul de informare
Bd. Libertăţii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod postal 050706
Tel: 0372 111 409 
e-mail: info@mdrap.ro 

 

Sevil SHHAIDEH, Ministru

Rovana PLUMB, Ministru delegat pentru fonduri europene

 

 

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest- OI POR

Adresa: sat Rădaia, nr. 50,
comuna Baciu, Cluj
Tel: 0264/431550
Fax 0264/439222

Sediu secundar

Calea Dorobanţilor nr.3
Cluj Napoca, Cluj.
Tel : 00-40-264-431550
Fax : 00-40-264-439222
e-mail : secretariat@nord-vest.ro
Cod poştal : 400118

www.nord-vest.ro

https://www.facebook.com/AgentiadeDezvoltareRegionalaNordVest/


Marcel BOLOŞ, Director general

INTERREG VA RO-HU

AUTORITATEA DE MANAGEMENT

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România
Direcția Generală Programe Europene

SECRETARIATUL COMUN

Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria (BRECO)

Str. Apolodor, Nr. 17, Sector 5, București, România

Serviciul Autoritatea Management România-Ungaria
Tel.: +40 372 111 326
Fax: +40 372 111 456
E-mail: rohu@mdrap.ro

 

Incubatorul de Afaceri Eurogional, Calea Armatei Române nr.1/A, 410087, Oradea, România
Tel.: +40 259 473 174
Fax: +40 259 473 175
E-mail: joint.secretariat@brecoradea.ro

Monica TEREAN (EN-RO)

Șef Secretariat Comun,

monica.terean@brecoradea.ro

 

ALTE FINANȚĂRI

   

MECANISMUL FINANCIAR NORVEGIAN

 

http://www.eeagrants.ro/acasa

ÎNFRĂȚIRE INSTITUȚIONALĂ TWINNING OUT

 

http://www.fonduri-ue.ro/twinning

PROGRAMUL DE COOPERARE ELVEȚIANO-ROMÂN

 

http://www.swiss-contribution.ro/

MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility

PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

https://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_pndr_2014_2020


 Adrian - Ionuț CHESNOIU, Director general

 

Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale 6 Nord-Vest, Satu Mare

 

Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Bihor

str. Mircea cel Batrân, nr. 8 A, Satu Mare
Tel: 0261/768 707 
Fax:0261/806 023
E-mail: crpdrp6satumare@apdrp.ro
Mihaela Nicoleta MĂHĂLEAN, director general adjunct

 

Str. Ion Bogdan nr. 42, Oradea., Judeţul Bihor
Tel:  0259 / 416.725 
Fax: 0259 / 416.710
E-mail: ojfir.bihor@ afir.info

Cristian Marin BUZLEA, Director

PROGRAM OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale

B-dul Carol I nr. 24, sector 3, municipiul Bucureşti
Tel/Fax: 021.307.98.02
http://www.madr.ro/programul-operational-pentru-pescuit-si-afaceri-maritime-2014-2020.html

Centrul Regional Timiș (judeţe arondate: Arad, Bihor, Caraş Severin, Hunedoara, Timiş )
Calea Buziaşului, nr. 11A, Cladire Ob.6A, Timisoara, judeţul Timis

Tel/Fax: 0725.256.228

Finanțări guvernamentale:
 
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Cluj-Napoca

Veronica Danciu, Șef Oficiu

Str. Horea, Nr. 13, Parter C.P.400174

Tel/Fax:  0264/487.244

               0264/487.224

oficiucluj@imm.gov.ro

 

http://www.aippimm.ro/otimmc/cluj-napoca/

 

6.       Oportunități active de finanțare europeană

LUNA IUNIE 2017

 

 

Denumire program

Link

Termen

Solicitant

I.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL

http://www.nord-vest.ro/

http://inforegio.ro

 

 

1

Sprijinirea dezvoltării urbane durabile AP 4

 

21.08.2017

Autorități publice locale

2

Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

 AP 6, PI 6.1

 

13.07.2017

Autorități publice locale

3

Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului AP 7, PI 7.1

 

21.10.2017

Autorități publice locale

4

Sprijinirea creării si extinderea capacitaților avansate de producție si dezvoltarea serviciilor ( AP 2, PI 2.2)

 

30 .08.2017

Societăți comerciale

5

 Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice (AP3, PI.3.1)

 

4.10.2017

Autorități publice locale

6

Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Grup vulnerabil: persoane vârstnice

( AP8, PI 8.1, OS 8.3, Apel 8.3A)

 

29. 08. 2017

 

 

7

Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități   ( AP 8, PI 8.1, OS 8.3, Apel 8.3B)

 

1.07.2017-31.12.2017

 

8

Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Grup vulnerabil: copii ( AP 8, PI 8.1, OS 8.3, Apel 8.3C)

 

3.07.2017-3.01.2018

Autorități publice locale

9

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - 103/6/1/

 

06.07.2017

Autorități publice locale

10

Incubatoare de afaceri AP 2, PI 2.1, Apel 2.1B

 

Apel nelansat

Societăți comerciale

Autorități publice locale

 

11

Iluminat public , AP 3, PI 3.1, Operațiunea C

 

Apel nelansat

Autorități publice locale

 

12

IMM-uri în parteneriat cu entitățile de inovare si transfer tehnologic AP 1 PI 1.1 Operațiunea C

 

Apel nelansat

Societăți comerciale autorități publice locale

13

Infrastructura de inovare și transfer tehnologic AP 1 PI 1.1 Operațiunea A

 

Apel nelansat

Societăți comerciale, autorități publice locale

14

Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă

 

Apel nelansat

autorități publice locale

15

Unități de primiri urgențeAP 8, PI 8.2, Operațiunea B

 

Apel nelansat

autorități publice locale

16

Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare AP 4, PI 4.1)

 

Apel nelansat

autorități publice locale

17

Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului AP 4, PI 4.2

 

Apel nelansat

autorități publice locale

18

Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie i sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă PI 4.4, OS 4.4

 

Apel nelansat

autorități publice locale

19

Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale ( AP 4, PI 4.3)

 

Apel nelansat

autorități publice locale

20

Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă AP 4, OS 4.5)

 

Apel nelansat

autorități publice locale

21

Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban AP 5, PI 5.2)

 

15.10.2017

autorități publice locale

22

Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului AP 10, PI 10.1

 

Apel nelansat

autorități publice locale

II.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN

 

www.fonduri-ue.ro

 

 

1

Bunicii comunității Servicii sociale si socio-medicale pentru vârstnici (AP 4, OS 4.4)

 

Apel nelansat

autorități publice locale

2

Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente AP 4, PI 9.iv, OS 4.9

 

Apel nelansat

autorități publice locale

3

Copiii mai întâi (AP 4, PI 9.iv, OS 4.12; 4.13; 4.14)

 

 

Apel nelansat

autorități publice locale

4

Romania profesionala – Intreprinderi competitive

 

Apel nelansat

Societăți comerciale

5

Romania profesionala - Resurse umane competitive

 

Apel nelansat

Societăți comerciale

6

Educație de calitate în creșe AP^ PI10i

 

Apel nelansat

Societăți comerciale

autorități publice locale

7

Curriculum național obligatoriu actualizat pentru învățământul gimnazia AP^, PI 10i

 

Apel nelansat

Societăți comerciale

autorități publice locale

8

Măsuri de educație de a doua șansă pentru tinerii NEETs AP6 OS 6.1.

 

Apel nelansat

Societăți comerciale

Autorități publice locale

9

Viitor pentru tineri Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”AP1 OS1.1 SI1.2

 

Apel nelansat

Societăți comerciale

Autorități publice locale

10

Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome (PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 4, OS 4.1

 

Apel nelansat

Autorități publice locale

11

Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunitățile marginalizate AP 4, OS 4.2

 

Apel nelansat

Autorități publice locale

III.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

http://poca.ro/

 

 

1

Sprijinirea acțiunilor privind aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate, precum și a măsurilor referitoare la prevenirea corupției la nivelul autorităților și instituțiilor publice AP 2, O.S. 2.2)

 

Apel nelansat

Autorități și instituții publice locale de la nivelul județelor și municipiilor;

 

PROGRAMUL OPRAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE

www.fonduri-ue.ro

 

 

1

Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor  AP 3, O.S. 3.1)

 

31.12.2018

autorități publice locale

2

Creșterea nivelului de evaluare și monitorizare a calității aerului la nivel național (PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCT URĂ MARE, AP 4, O.S. 4.2)

 

31.12.2018

autorități publice locale

3

Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală AP 6, O.S. 6.1

www.fonduri-ue.ro

17.07.2017-31.12.2018

Societăți comerciale, autorități publice locale

4

Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității AP 4, OS 4.1

 

Apel nelansat

Autorități publice locale

5

Sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţăAP 6, O.S. 6.4

 

17.07.2017-31.12.2018

Societăți comerciale autorități publice locale

6

Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației (AP 3, O.S. 3.2)

 

Apel nelansat

Autorități publice locale

IV.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

 

 

 

1

Actiunea 1.2.1 – Intreprinderi inovatoare de tip start-up si spin-off

 

www.poc.research.ro

Depunere continuă

Societăți comerciale

2

AP1, PI 1b, Acțiune 1.2.1 - Proiect tehnologic inovativ

 

Apel nelansat

Apel nelansat

V.

INTERREG VA ROMÂNIA- UNGARIA

 

http://interreg-rohu.eu/en/calls-for-proposals/

 

 

1

Prioritatea de investirii (Ip): 9/a – Investiţii în infrastructura medicală

 

21.06.2017 - 20.09.2017

organizațiile publice (autoritățile naționale, regionale sau locale), organizațiile echivalente celor de drept public, organizații non-profit (de exemplu asociații) şi grupările europene de cooperare teritorială (GECT)

2

Prioritatea de investirii (Ip) deschisă: 6/b – Investirea în sectorul apelor pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii şi pentru a satisface nevoile identificate de statele membre, pentru investiţii care merg dincolo de aceste cerinţe

 

22.05.-31.08.2017

organizațiile publice (autoritățile naționale, regionale sau locale), organizațiile echivalente celor de drept public, organizațiile non-profit (de exemplu asociații), grupările europene de cooperare teritorială (GECT) şi altele. Se poate aplica pentru finanțare doar în parteneriat transfrontalier.

3

Prioritatea de investirii (Ip) deschisă: 7/c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport ecologice (inclusiv cu un nivel redus de zgomot) și cu emisii reduse de carbon, inclusiv transporturile fluviale interne și maritime, porturile, legăturile multimodale și infrastructura aeroportuară, pentru promovarea mobilității regionale și locale durabile

 

22.05.-31.08.2017

organizațiile publice (autoritățile naționale, regionale sau locale), organizațiile echivalente celor de drept public, organizațiile non-profit (de exemplu asociații), grupările europene de cooperare teritorială (GECT) şi altele. Se poate aplica pentru finanțare doar în parteneriat transfrontalier.

4

Prioritatea de investirii (Ip) deschisă: 11/b – Promovarea cooperării juridice şi administrative şi a cooperării între cetăţeni şi instituţii

 

22.05.-31.08.2017

organizațiile publice (autoritățile naționale, regionale sau locale), organizațiile echivalente celor de drept public, organizațiile non-profit (de exemplu asociații), grupările europene de cooperare teritorială (GECT) şi altele. Se poate aplica pentru finanțare doar în parteneriat transfrontalier.

5

PRIMUL APEL DESCHIS, PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE NORMALE

 

 

30.06.2017

idem

6

PRIMUL APEL RESTRÂNS, PENTRU PROPUNERI DE PROIECTE STRATEGICE

 

 

30.06.2017

idem

VI.

PROGRAMUL NAȚIONAL DEZVOLTARE RURALĂ

 

www.mapam.ro Portal.apdrp.ro

portal.afir.info

 

 

1

Submăsura 4.1 „Investiții in exploatațiile agricole” - componenta vegetală și zootehnică

 

 

preconizate a se lansa în aprilie 2017

Societăți comerciale

2

Submăsura 4.1a „Investiții in exploatațiile pomicole”

 

 

preconizată a se lansa în aprilie 2017

Societăți comerciale

3

Sprijin pentru investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole 6.4.

 

31.07.2017

Societăți comerciale

4

Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, Submăsura 19.2.

Sesiune continuă

În cadrul LEADER

entități publice/private, stabilite prin fișa măsurii din SDL, autorizate/constituite juridic la momentul depunerii cererii de finanțare

5

Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - componenta de Infrastructură de irigaţii

 

30.08.2017

Societăți comerciale

6

Schema de Ajutor de Stat Sprijin acordat

intreprinderilor pentru investitii necesare

dezvoltarii, modernizarii sau adaptarii

infrastructurii silvice, Submăsura

4.3

 

 

30.06.2017

Societăți comerciale

Autorități publice locale

7

Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Submăsura 7.6

 

 

30.06.2017

Societăți comerciale

Autorități publice locale

 

8

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 6.1.

 

31.07.2017

Societăți comerciale

9

Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol 9.1.

 

31.07.2017

Societăți comerciale

10

Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol 9.1.A

 

31.07.2017

Societăți comerciale

11

Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 6.3.

 

31.07.2017

Societăți comerciale

12

Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul produselor agricole 4.2.

 

Apel nelansat

Societăți comerciale

13

Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

 

Apel nelansat

Societăți comerciale

VII.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMPETITIVITATE

www.poc.research.ro

 

 

1

Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internaționale OS 1.2, Actiunea 1.1.3

http://www.po c.research.ro/ actiuni-1-1-3

Variabil (2023)

Autorități publice locale

VIII.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL AFACERI MARITIME ȘI PESCUIT

www.ampeste.ro

 

 

1

Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor inovatoare, competitive si bazate pe cunoastere M II 3 OS.2.3.

 

Apel nelansat

Societăți comerciale

IX.

PROGRAME COMUNITARE /GUVERNAMENTALE/ALTE

 

 

 

1

Programul pentru stimularea înființării întreprinderilor mici si mijlocii “Start-up Nation - Romania

www.aipimmm.ro

15.06.2017

Societăți comerciale

2

PROGRAMUL LIFE 2014-2020

Ec.europa.eu

Septembrie 2017

Societăți comerciale Autorități publice locale

3

Programul Transnațional Dunărea

http://www.int erregdanube.eu/rel evantdocuments/pr ogrammemaindocuments

Variabil

Autorități publice locale

4

Erasmus pentru tinerii antreprenori – proiect pilot (PROGRAMUL COSME)

Ec.europa.eu

31.08.2017

Autorități publice locale

5

ERA. Net RUS Plus

http://old.uefiscdi.ro/articole/4948/Apel-2017-ERANet-RUS-Plus.html

4.07.2017

Autorități publice locale

6

Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români

www.aipimmm.ro

Apel nelansat

Societăți comerciale

7

Programul național multianual de micro industrializare

www.aipimmm.ro

Apel nelansat

Societăți comerciale

8

Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii

www.aipimmm.ro

Apel nelansat

Societăți comerciale

9

Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață

www.aipimmm.ro

Apel nelansat

Societăți comerciale

10

Programul UNCTAD/EMPRE TEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii

www.aipimmm.ro

20.06.2017

Societăți comerciale

11

Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici si Mijlocii - TIMM 2017

www.aipimmm.ro

Apel nelansat

Societăți comerciale

12

Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului

www.aipimmm.ro

Apel nelansat

Societăți comerciale

13

Programul “Primul centru de agrement“

http://gov.ro

Apel nelansat

Societăți comerciale

14

Programul de Finanțare a Consultantei in Afaceri BAS Romania

www.basromania.ro

Depunere continuă

Societăți comerciale

15

Stagii de mobilitate internaționale dedicate perfecționării angajaților întreprinderilor mici si mijlocii europene

www.ptir.ro

31.06.2017

Societăți comerciale

16

Renaștere rurala – stimularea inovării si oportunități de afaceri

Orizont 2020

Ec.europa.eu

13.09.2017

Societăți comerciale

Autorități publice locale

17

Înțelegerea Europei, promovarea spațiului public si cultural european

Orizont 2020

Ec.europa.eu

13.09.2017

Societăți comerciale

Autorități publice locale

18

Creșterea capacității administrative

în aria protecției drepturilor copilului

(PROGRAMUL „DREPTURI, EGALITATE, CETĂȚENI)

 

ec.europa.eu

29.06.2017

Autorități publice locale

19

Programul RO02 Biodiversitate

si servicii ale ecosistemelor

(GRANTURILE SEE 2009

2014

 

www.mmediu.ro

30.08.2017

Autorități publice locale

20

Programul RO04 Reducerea

substanțelor periculoase

 

www.mmediu.ro

30.08.2017

Autorități publice locale

21

Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea societăților prin investiții realizate de investitorii individuali in condițiile Legii nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali - business angels

Economie.gov.ro

Apel nelansat

Societăți comerciale

22

Programul de competitivitate pentru întreprinderi si IMM-uri - COSME

Ec.europa.eu

variabil

Societăți comerciale

23

ORIZONT 2020

Ec.europa.eu

variabil

Autorități publice locale

24

PROGRAMUL ERASMUS+

www.erasmusplus.ro

variabil

Autorități publice locale

25

Mobilities for professionals and qualified employees of MSMEs

Ec.europa.eu/social/

 

30.06. 2017

Societăți comerciale

26

Programul Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii de obtinere a materialelor si/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale si/sau materii prime reciclate

http://afm.ro /eco_busin ess.php

31.12.2020

 

 

Societăți comerciale

27

Programul Pilot Start Up mediu Ecoturism

http://afm.ro /eco_turism .php

Variabil

Societăți comerciale

28

Casa verde PLUS pentru persoane juridice Programul privind efectuarea de lucrari destinate eficientei energetice, beneficiari persoane juridice APEL NELANSAT

 

www.mmediu.ro

Apel nelansat

Societăți comerciale

29

Europa creativă 2014-2020

www.europa-creativă.eu

Variabil

Societăți comerciale

30

Programul vizând educația si conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor

www.mmediu.ro

Apel nelansat

Autorități publice locale, ONG, unități de învățământ

31

Schema de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului Dezvoltarea sistemului național de cercetare dezvoltare”

www.research.ro

31.12.2020

Societăți comerciale

Autorități publice locale

32

Premierea participării la Orizont2020

http://uefiscdi. gov.ro/articol e/4440/Premi ereaparticiparii-laOrizont2020. html

Depunere continuă

Societăți comerciale

Autorități publice locale

33

Proiecte de cercetare ERANET / ERANET Cofund

http://uefiscdi. gov.ro/articole /4536/Pachetde-informatiiERANETERA NETCofund.html

Depunere continuă

Autorități publice locale

34

Programul RO02 Biodiversitate si servicii ale ecosistemelor (GRANTURILE SEE 2009-2014)

 

30 .12. 2017

Autorități publice locale

35

Programul RO04 Reducerea substanțelor periculoase (GRANTURILE SEE 2009-2014)

 

30 .12.2017

Autorități publice locale

36

Programul RO07 Adaptarea la schimbari climatice (GRANTURILE SEE 2009-2014)

www.mmediu.ro

30 .08.2017

Autorități publice locale

37

Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români

http://gov.ro /ro/guvernul /sedinteguvern/prog ram-depromovarea-firmelorromane-tipe-pieteleexterne

Apel nelansat

Societăți comerciale

 

38

PROGRAMUL INTERREG EUROPE

 

www.interregeurope.eu

30.06.2017

Autorități publice locale

 

 

7.  Masuri de dezvoltare rurala adresate utilizatorilor de terenuri agricole

 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) prin Direcția Generală de Dezvoltare Rurală – Autoritate de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 solicită sprijin în vederea informării beneficiarilor și potențialilor beneficiari cu privire la măsurile de mediu și climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole.
Măsurile de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole care facilitează acordarea unor plăți anuale, pe hectar suprafață agricolă pentru compensarea totală sau parțială a costurilor suplimentare și a pierderilor de venit suportate de fermieri se regăsesc în Măsura 10 “Agro-mediu și climă “, Măsura 11 “ Agricultură ecologică ” și Măsura 13 “Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”.
La nivelul instituțiilor implicate în elaborarea, implementarea și promovarea măsurilor de mediu și climă, au fost elaborate o serie de documente informative și de ghidare, utile în accesarea și implementarea cu succes a angajamentelor din cadrul acestor măsuri.
Documentele de informare publicate pe site-ul M.A.D.R pot fi accesate aici.

 

 

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 21.06.2017

Verificat de: Daniela Calinescu