Servicii si compartimente

AUDIT INTERN

Angajaţi

Gabriela Demian Auditor

0259-414.926

 

Atributii din Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei Prefectului - Judetul Bihor:

 

Art. 30 – (1) Auditul public intern reprezintă o activitate funcțional independentă și obiectivă, care dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, a managementului instituției, perfecționand activitățile entității publice.
(2) Compartimentul audit public intern din cadrul Instituției Prefectului - Județul Bihor este o structură în directa subordonare a prefectului, care exercită o funcție distinctă și independentă de activitățile celorlalte compartimente.
(3) Prin atribuțiile sale, în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr.18 /2015 punctul 3.3.2.1.1 compartimentul audit nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern și în desfășurarea activităților supuse auditului public intern.
(4) Compartimentul audit public intern organizat la nivelul Instituției Prefectului -Județul Bihor asigură auditarea activităților desfășurate din cadrul instituției.
(5) Compartimentul audit public intern ajută instituția prefectului să-și îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, prin evaluarea și îmbunătățirea eficienței și eficacității sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare.
(6) Activitatea de audit intern se desfășoară pe baza Normelor metodologice proprii emise de Ministerul Afacerilor Interne, în directa coordonare a Direcției Audit Intern din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
(7) Misiunile dispuse de D.A.P.I. se cuprind în planul anual de audit, se realizează în bune condiții și se raportează în termenele fixate. Modalitatea de planificare, derulare, realizare și raportare, în cazul acestor misiuni, va respecta în totalitate procedura stabilită de D.A.P.I.;
(8) În conformitate cu art 21 alin 8 din Legea 672/2002 modificata și republicată formarea profesională continuă se realizează în cadrul unei perioade de minimum 15 zile lucrătoare pe an, activitate care intră în responsabilitatea conducătorului compartimentului de audit public intern, precum și a conducerii entității publice.


Art. 31 – (1) Atribuțiile Compartimentului audit public intern, în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern cu modificările și completările ulterioare și cu nomele metodologice din OMAI nr.18/2015, sunt:

a) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern și pe baza acestuia, proiectul planului de audit public intern, pe care le inainteaza spre aprobare conducătorului entității;
b) elaborează și pune în aplicare Programul de asigurare și imbunătățire a calității sub toate aspectele activității de audit public intern;
c) efectuează activități de audit public intern planificate și/sau ad-hoc, pentru a evalua daca sistemele de management financiar și control ale instituției publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
d) efectuează misiuni de audit public intern cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice , precum și la formarea și la admnistrarea patrimoniului public asupra tuturor activităților desfășurate în entitatea publică/structura auditată;
e) comunică la DAPI, cu aprobarea conducătorului entității publice,în maxim 5 zile calendaristice de la încheierea trimestrului, siteze ale recomandărilor neînsușite de către conducătorii structurii auditate, precum și despre consecințele acestora;
f) raportează după fiecare misiune de audit public intern, atât conducerii entității cât și la DAPI, la solicitarea acesteia, asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;
g) elaborează raportul anual al activității de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern;
h) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat prefectului și structurii de control intern abilitate;
(2) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate din cadrul Instituției Prefectului, inclusiv asupra activității entităților subordonate, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului public.

(3) Compartimentul de audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali;
b) plătile asumate prin angajamentele bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) administrarea patrimoniului, precum și vânzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului;
e) constituirea veniturilor publice
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;
h) sistemul de luare a deciziilor;
i) sistemele de conducere și control precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;
j) sistemele informatice.Emitent: Institutia Prefectului - judetul Bihor

Data: 09.06.2017

Verificat de: Gabriela Demian