Servicii si compartimente

CANCELARIA  PREFECTULUI

Angajaţi

-

Director Cancelarie

0259-418.028

 
Laura Sime Consilier al Prefectului media[at]prefecturabihor.ro

-

Secretar Cancelarie

0259-418.028

 
Carmen Mitricioiu Consultant

0259-418.028

 

 

Atributii din Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei Prefectului - Judetul Bihor:

 

Art. 26. - (1) În cadrul Instituției Prefectului – Județul Bihor se organizează și funcționează Cancelaria prefectului.
(2) Cancelaria Prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde următoarele funcții de execuție de specialitate specifice: directorul cancelariei, consilier, consultant și secretarul cancelariei.
(3) Personalul din cadrul Cancelariei Prefectului este numit și eliberat din funcție de către prefect.
(4) Personalul din cadrul Cancelariei Prefectului își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, încheiat, în condițiile legii, pe durata exercitării funcției publice de către Prefect.
(5) Activitatea cancelariei Prefectului este coordonată de către directorul cancelariei, care răspunde în fața prefectului în acest sens.

Art. 27. Cancelaria prefectului îndeplinește următoarele atribuții principale:
a) reprezintă prefectul în domeniile de activitate și structurile stabilite de acesta;
b) asigurarea condițiilor necesare desfășurării ședințelor de lucru ale prefectului;
c) analizarea datelor oferite de sondaje, statistici, studii și informarea prefectului și a subprefecților cu privire la principalele probleme și tendințe ale mediului social și economic din județ;
d) organizarea întâlnirilor prefectului cu reprezentanții locali ai societății civile, ai sindicatelor, ai patronatelor și ai partidelor politice;
e) elaborarea sintezelor mass-media pentru informarea rapidă și corectă a prefectului și a subprefecților;
f) organizarea, la solicitarea prefectului, a evenimentelor de natură să informeze opinia publică și mass-media cu privire la acțiunile prefectului;
g) asigurarea realizării, întreținerii și actualizării site-ului oficial al instituției prefectului;
h) punerea la dispoziția mijloacelor de informare în masă a informațiilor destinate opiniei publice, în vederea cunoașterii exacte a activității prefectului, prin informări și conferințe de presă organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie;
i) realizarea documentării necesare în vederea elaborării raportului semestrial al prefectului referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală de îmbunătățire a situației romilor.
j) prezintă prefectului materiale și informări cu privire la activitatea structurilor de specialitate ale Instituției Prefectului - Județul Bihor.
k) asigură asistență de specialitate experților locali pentru romi care își desfășoară activitatea în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de îmbunătățire a situației romilor;
l) desfășoară activități de implementare și monitorizare a Strategiei privind îmbunătățirea situației minorităților;
m) menține legătura cu Consiliul pentru Minoritățile Naționale în vederea identificării problemelor specifice din județ și urmărește rezolvarea acestora;
n) menține legătura cu Departamentul pentru Relații Interetnice și Agenția Națională pentru Romi
o) acționează pentru prevenirea discriminării instituționale și sociale a cetățenilor aparținând minorităților naționale în accesul acestora la serviciile oferite de societate;

Prefectul poate stabili prin ordin și alte atribuții pentru personalul din cadrul cancelariei prefectului.


Emitent: Institutia Prefectului - judetul Bihor

Data: 09.06.2017

Vericiat de : Laura Sime