Servicii si compartimente

CANCELARIA  PREFECTULUI

Angajaţi

Puia Razvan-Catalin

Director Cancelarie

0259-418.028

 
     Consilier al Prefectului media[at]prefecturabihor.ro

Covaciu Jessica Cristina

Secretar Cancelarie

0259-418.028

 
Carmen Mitricioiu Consultant

0259-418.028

 

 

Atributii din Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei Prefectului - Judetul Bihor:

 

Art. 26. - (1) În cadrul Institutiei Prefectului – Judetul Bihor se organizează si functionează Cancelaria prefectului.
(2) Cancelaria Prefectului este un compartiment organizatoric distinct, care cuprinde următoarele functii de executie de specialitate specifice: directorul cancelariei, consilier, consultant si secretarul cancelariei.
(3) Personalul din cadrul Cancelariei Prefectului este numit si eliberat din functie de către prefect.
(4) Personalul din cadrul Cancelariei Prefectului îsi desfăsoară activitatea în baza unui contract individual de muncă, încheiat, în conditiile legii, pe durata exercitării functiei publice de către Prefect.
(5) Activitatea cancelariei Prefectului este coordonată de către directorul cancelariei, care răspunde în fata prefectului în acest sens.

Art. 27
. Cancelaria prefectului îndeplineste următoarele atributii principale:
a) reprezintă prefectul în domeniile de activitate si structurile stabilite de acesta;
b) asigurarea conditiilor necesare desfăsurării sedintelor de lucru ale prefectului;
c) analizarea datelor oferite de sondaje, statistici, studii si informarea prefectului si a subprefectilor cu privire la principalele probleme si tendinte ale mediului social si economic din judet;
d) organizarea întâlnirilor prefectului cu reprezentantii locali ai societătii civile, ai sindicatelor, ai patronatelor si ai partidelor politice;
e) elaborarea sintezelor mass-media pentru informarea rapidă si corectă a prefectului si a subprefectilor;
f) organizarea, la solicitarea prefectului, a evenimentelor de natură să informeze opinia publică si mass-media cu privire la actiunile prefectului;
g) asigurarea realizării, întretinerii si actualizării site-ului oficial al institutiei prefectului;
h) punerea la dispozitia mijloacelor de informare în masă a informatiilor destinate opiniei publice, în vederea cunoasterii exacte a activitătii prefectului, prin informări si conferinte de presă organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie;
i) realizarea documentării necesare în vederea elaborării raportului semestrial al prefectului referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia guvernamentală de îmbunătătire a situatiei romilor.
j) prezintă prefectului materiale si informări cu privire la activitatea structurilor de specialitate ale Institutiei Prefectului - Judetul Bihor.
k) asigură asistentă de specialitate expertilor locali pentru romi care îsi desfăsoară activitatea în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale, pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Planul general de măsuri pentru aplicarea Strategiei de îmbunătătire a situatiei romilor;
l) desfăsoară activităti de implementare si monitorizare a Strategiei privind îmbunătătirea situatiei minoritătilor;
m) mentine legătura cu Consiliul pentru Minoritătile Nationale în vederea identificării problemelor specifice din judet si urmăreste rezolvarea acestora;
n) mentine legătura cu Departamentul pentru Relatii Interetnice si Agentia Natională pentru Romi
o) actionează pentru prevenirea discriminării institutionale si sociale a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale în accesul acestora la serviciile oferite de societate;

Prefectul poate stabili prin ordin si alte atributii pentru personalul din cadrul cancelariei prefectului.


Emitent: Institutia Prefectului - judetul Bihor

Data: 06.11.2017

Verificat de : Puia Razvan