Servicii şi compartimente

CORPUL DE CONTROL AL PREFECTULUI

Angajaţi

Tănase Miculescu

Consilier  

Daniela Berdea

Expert

0259-418028

 

Atributii din Regulamentul de organizare si functionare al Institutiei Prefectului - Judetul Bihor:

 

Art. 29. Corpul de control al prefectului este organizat şi funcţionează ca structură în cadrul institutiei prefectului, este subordonat direct prefectului avand ca atributii principale:

 • desfăşoară în condiţiile legii, activitatea de verificare, sprijin şi îndrumare în ceea ce priveşte sfera de competenţă a prefectului;

 • în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, corpul de control al prefectului colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice competente;

 • verifică sesizările adresate prefectului în care soluţionarea problemelor implică un grad ridicat de dificultate;

 • ca urmare a acţiunilor întreprinse întocmeşte rapoarte pe care le comunică prefectului;

 • verifică respectarea legislaţiei privind reforma economică şi administrativă şi desfăşoară acţiuni de control la nivelul întregului judeţ cu privire la aplicarea actelor normative, elaborează studii precum şi rapoarte cu privire la aspectele constatate, precum şi propuneri privind îmbunătăţirea stării de legalitate;

 • conlucrează împreună cu reprezentanţii locali ai Ministerului Administraţiei şi Internelor în vederea exercitării atribuţiilor de menţinere a ordinii şi liniştii publice şi prevenirea infracţiunilor, controlează modul în care organele locale ale Ministerului Administraţiei şi Internelor îşi îndeplinesc obligaţia legală de a acorda sprijin, la solicitarea primarilor, pentru menţinerea ordinii publice şi combaterea infracţionalităţii în raza unităţilor administrativ teritoriale din judeţ;

 • urmăreşte modul de aplicare de către autorităţile publice locale a prevederilor legale privitoare la întocmirea inventarelor bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale;

 • urmăreşte şi controlează evidenţa riguroasă a mişcării bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţilor administrativ – teritoriale, precum

 • verifică modul de administrare a patrimoniului instituţiilor publice din judeţ;

 • participă, împreună cu secretariatul tehnic al Comisiei judeţene de fond funciar, la îndrumarea şi controlul activităţii Comisiilor locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, verifică şi soluţionează sesizările împotriva activităţii Comisiilor locale de fond funciar şi prezintă concluzii în legătură cu operaţiunile de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor;

 • efectuează controale dispuse de Ministerul Administraţiei şi Internelor pe diferite domenii de activitate, prin atragerea specialiştilor din domeniile respective;

 • prezintă prefectului, operativ, rezultatele controalelor cu propuneri motivate pentru eliminarea deficienţelor;

 • exercită orice alte însărcinări date de Prefect sau prevăzute în actele normative.

Emitent: Institutia Prefectului - judetul Bihor

Data: 03.09.2013

Verificat de: Gheorghe Moldovan