Formulare tipizate

Autorizație deșeuri

 

            Ministrul industriei și resurselor și ministrul administrației publice, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile, aprobată și modificată prin Legea nr. 465/2001, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Industriei și Resurselor, cu modificările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 8/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației Publice, cu modificările ulterioare, emite NORMELE privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizației de colectare a deșeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice. 

            Cererea de autorizare, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, se depune la registratura prefecturii, însoțită de următoarele documente obligatorii:

- copie de pe certificatul de înmatriculare;

- copie de pe codul fiscal;

- statutul agentului economic și eventuale cereri de înscriere de mențiuni (în copie);

- avizul primarului (în original);

- documentul de proprietate, concesiune, închiriere asupra spațiului de depozitare, înregistrat la administrația financiară;

- copie de pe autorizația de mediu;

- copie de pe autorizația sanitară;

- copie de pe documentele de proprietate asupra mijloacelor de cântărire;

- buletinul de verificare metrologică a mijloacelor de cântărire.

 

      ANEXA 1

    la anexa nr. I

 

    Societatea Comercială ......................

    Nr. ......./..........

                                CERERE

pentru acordarea/prelungirea autorizației de colectare a deșeurilor industriale reciclabile de la persoane fizice

 

    Societatea Comercială ....................................................., cu sediul în ......................................, str. ...................... nr. ........, județul ................, înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. ............., codul fiscal nr. ..................., telefon ......................, reprezentată prin ....................................., având funcția de .............................., solicită acordarea/prelungirea autorizației de colectare de la persoane fizice a deșeurilor industriale reciclabile, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2001, aprobată și modificată prin Legea nr. 465/2001, pentru următoarele grupe:

                                     _

    Deșeuri metalice feroase        |_|

                                     _

    Acumulatori auto uzați          |_|

                                     _

    Deșeuri de hârtii-cartoane      |_|

                                     _

    Deșeuri de sticlă               |_|

                                     _

    Deșeuri de mase plastice        |_|

                                     _

    Deșeuri de cauciuc              |_|

                                     _

    Deșeuri textile                 |_|

 

    Anexăm alăturat documentele obligatorii conform prezentelor norme.

    Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.

 

    Data ................

 

                                       Conducătorul Societății Comerciale,

                                      .....................................

                                            (semnătura și ștampila)

Data: 03.09.2009