Legislaţie de bază

Direcţia Juridică

 

 Constituţia României

 LEGEA Nr. 340 din 12 iulie 2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004

Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici

 HG NR. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri şi prevenirea corupţiei

Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici

 H.G 1723/2004 privind Programul de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul

 Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală

 Legea nr. 286/2006 privind modificarea Legii nr. 215/2001

O.G 35/2002 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale

Legea 673/2002 pentru aprobarea O.G 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

 Legea nr. 213/1998 privind  bunurile proprietate publică

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare, republicată

 Ordonanta 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

 Legea nr. 18/1991 a fondului funciar - republicată cu modificările şi completările ulterioare

 Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 Legea nr. 1/2000,  pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 Legea nr. 400/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, republicată

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

HOTĂRÂRE Nr. 890 din 4 august 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor

 LEGEA Nr. 10 din 8 februarie 2001***Republicată privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

HOTĂRÂRE   Nr. 1344 din 31 octombrie 2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină

 Noul cod civil – Legea nr. 287/2009, republicată; Legea nr. 60/2012

 Noul cod de procedură civilă – Legea nr.134/2010, republicată

 Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

 O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

 Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea O.G 27/2002

 Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală

O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale

 O.U.G. nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 HOTĂRÂRE Nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 O.G nr.2/2001 privind regimul contravenţiilor

 Legea 571/2003 privind Codul fiscal

 H.G 50/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare

 O.U.G 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale

LEGE Nr. 236 din 9 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

Legea 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora

  LEGE   Nr. 9 din  8 ianuarie 1998    *** Republicată privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 LEGEA Nr. 290 din 27 iunie 2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

  LEGEA Nr. 171 din 16 mai 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 

  LEGEA Nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perdioada regimului comunist

 

 

Emitent: Instituţia Prefectului - judeţul Bihor

Data: 08.01.2016

Verificat de: Alexandra Hus